Consulta prèvia futures normes

Consultes prèvies a l’elaboració de nous projectes d’ordenances o reglaments

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa drets d’examen

Termini de consulta prèvia: del dia 3 de desembre al 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu de la Modificació puntual núm. 10 del POUM d’Espolla

Termini de consulta prèvia: del dia 16 de novembre al 15 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte normatiu del nou text de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Termini de consulta prèvia: del dia 4 al 24 de febrer de 2022, ambdós inclosos