Ple

Alcaldia i Urbanisme: senyor Carles Lagresa Felip

Entre d’altres; obres, habitatge, règim intern, plans transversals, relacions amb pobles veïns

alcaldia@espolla.cat


Economia i Hisenda: senyor Lluís Insa Guirado

Entre d’altres; patrimoni, transparència i esports

economina@espolla.cat


Atenció a les persones i comunicació: senyora Roser Garcia Camps

Entre d’altres; ensenyament, benestar social i àrea de joventut

benestar@espolla.cat


Festes, Fires i Comerç: senyor Albert Asenjo Compte

Entre d’altres; promoció econòmica, energies renovables, medi ambient

festes@espolla.cat


Agricultura i Ramaderia: senyor Àngel Olivet Casellas

Entre d’altres; camins rurals, carreteres, animals domèstics

agricultura@espolla.cat


Serveis Municipals i Via Pública: senyor Marc Boix Lagrifa

Entre d’altres; parcs i jardins, instal·lacions municipals, seguretat, transport públic

serveismunicipals@espolla.cat


Cultura i Relacions amb les Entitats: senyora Berta Prats Morera

Entre d’altres; biblioteca, arxiu municipal

cultura@espolla.cat

 • Competències del Ple
  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
  • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
  • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Convocatòries de Plens
 • Calendari de Plens
 • Actes dels Plens