POUM

Accés directe al Registre de planejament urbanístic de Catalunya: POUM Espolla


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM

Edicte d’exposició pública,
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de març de 2010, va acordar l’aprovació inicial de la modificació número 2 del POUM d’Espolla.


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM


EXP. MODIFICACIÓ POUM NÚM. 4


EXP. MODIF. POUM NÚM. 5


APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL POUM


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL POUM


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL POUM


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 10 DEL POUM


SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES EN SÒL NO URBANITZABLE