Projectes d’obres

Projecte per la substitució de la canonada principal de distribució d’aigua en baixa d’Espolla


Pla director d’abastament d’aigua potable d’Espolla


Projecte de millora i renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable del sector del Puig del Mas d’Espolla


Projecte tècnic per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana d’Espolla