Projectes d’obres

Projecte de renovació del paviment d’asfalt d’un tram del carrer Banyuls d’Espolla


Projecte per la substitució de la canonada principal de distribució d’aigua en baixa d’Espolla – Tram 1


Pla director d’abastament d’aigua potable d’Espolla


Projecte de millora i renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable del sector del Puig del Mas d’Espolla


Projecte tècnic per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana d’Espolla