Projectes d’obres

Projecte executiu per una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu al local social La Fraternal d’Espolla


Pla municipal de Gestió ètica de Colònies Felines d’Espolla


Projecte de renovació del paviment d’asfalt d’un tram del carrer Banyuls d’Espolla


Projecte per la substitució de la canonada principal de distribució d’aigua en baixa d’Espolla – Tram 1


Pla director d’abastament d’aigua potable d’Espolla


Projecte de millora i renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable del sector del Puig del Mas d’Espolla


Projecte tècnic per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana d’Espolla